Ganbare Pro Yuusei Kara No Buutai Results – June 3, 2023

Ganbare Pro Yuusei Kara No Buutai X Results – June 3, 2023

Ken Ohka defeated Yuki Kanzaki via Flame Spear (7:59)

Spirit Of Ganbare Tag Team Champion Hikaru Sato defeated Shinichiro Tominaga via Wakikatame (12:07)

6 Woman Tag Team Match 
Moeka Haruhi, Harukaze & Yoshiko Hasegawa defeated Rina Amikura, Yuuri & Riara via Diving Foot Stomp on Yuuri (11:31) 

15 Person Battle Royal
Moeka Haruhi defeated Yuuri, Shuichiro Katsumura, Yoshiko Hasegawa, Yumehito Imanari, Yuki Kanzaki, Ken Ohka, Soma Takao, Harukaze, Mizuki Watase, Shota, Shinichiro Tominaga, Riara, Spirit Of Ganbare Tag Team Champion Tyson Maeguchi & Spirit Of Ganbare Openweight Champion Keisuke Ishii via Crade on Riara (5:27) 

Tag Team Match
Soma Takao & Takuya Wada defeated Shuichiro Katsumura & Shota via Cradle on Katsumura (11:44)

6 Man Tag Team Match 
Spirit Of Ganbare Tag Team Champion Tyson Maeguchi, Mizuki Watase & Tsuyoshi Okada defeated Spirit Of Ganbare Openweight Champion Keisuke Ishii, Yumehito Imanari & Ilusion via Flying Knee Kick on Imanari (14:54)