Michinoku Pro 30th Anniversary Show Night 2 Results – November 19, 2023

Michinoku Pro 30th Anniversary Show Night 2 Results – November 19, 2023

Dragon Libre defeated Ringo Yamaya via Thrust Kick (9:24)

6 Man Tag Team Match
Jinsei Shinzaki, Gaina & Taro Nohashi defeated Manjimaru, Rasse & Ayumu Gunji via 3 Person Piggyback Press on Gunji (9:45)

Ken45 defeated Aizawa #1 by submission via Sankakujime (11:52)

6 Man Tag Team Match
Tohoku Junior Heavyweight Champion Hayato Jr Fujita, Yamato & Rui Hiugaji defeated Musashi, OSO11 & Yasutaka Oosera via K.I.D. on Oosera (19:57)

6 Man Tag Team Match
Brahman Brothers (Shu & Kei) & Pretty Ota defeated Yappermans (#1 & #2) & The Great Sasuke via Sandwich Kick on Sasuke (28:44)