BJW In Ueno Park Night 5 Part 1 Results – March 12, 2024

BJW In Ueno Park Night 5 Part 1 Results – March 12, 2024

Tag Team Match
Takuya Nomura & Kazumi Kikuta defeated Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Champion Daichi Hashimoto & Kankuro Hoshino via Reverse Suplex on Hoshino (10:09)

Kazumasa Yoshida defeated Kota Sekifuda via Full Nelson Buster (11:44)

Tag Team Match
Daisuke Sekimoto & Sky defeated Yasufumi Nakanoue & Kazuki Hashimoto via Argentina Backbreaker on Hashimoto (5:27)

Tag Team Match
World Strong Heavyweight Champion Yuya Aoki & Death Match Heavyweight Champion Yuki Ishikawa defeated Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Champion Hideyoshi Kamitani & Masaya Takahashi via Kesagiri Chop on Takahashi (12:09)