Ganbare Pro Ghost Hunters Results – June 30, 2023

Ganbare Pro Ghost Hunters Results – June 30, 2023

Non Title Match
Spirit Of Ganbare Openweight Champion Mizuki Watase defeated Munetatsu Nakamura by submission via Arm Assisted Front Neck Lock (6:32)

Haruka Umesaki defeated Riara via Cutie Special (9:49)

Tag Team Match
Harukaze & Yuuri defeated Yoshiko Hasegawa & Kaho Matsushita via Swanton Bomb on Matsushita (10:53)

Tag Team Match
Ken Ohka & Kuma Arashi defeated Keisuke Ishii & Shota via Diving Senton on Ishii (14:56)

6 Man Tag Team Elimination Match
Katsumura Gun (Shuichiro Katsumura, Minoru Fujita & Yuki Kanzaki) defeated Imanari (Spirit Of Ganbare Tag Team Champion Tyson Maeguchi, Yumehito Imanari & Soma Takao) via Count Out on Imanari (26:45)