YMZ Wrestling Gokigen Kawasaki #68 Results – March 24, 2024

YMZ Wrestling Gokigen Kawasaki #68 Results – March 24, 2024

Judo Icchokusen Match
Trans Am Hiroshi defeated Daiju Wakamatsu (2-0) (10:36)

Kakeru Sekiguchi vs. Minoru Fujita ends in a Time Limit Draw (10:00)

Tag Team Match
Hikaru Sato & Kaori Yoneyama vs. Tsubasa Kuragaki & Yasu Urano ends in a Time Limit Draw (15:00)