AJPW Dream Power Series Night 1 Results – March 9, 2024

AJPW Dream Power Series Night 1 Results – March 9, 2024

Tag Team Match
Kouki & Miku Aono defeated Mari & Act via Styles Crush on Mari (9:12) (Pre Show)

6 Man Tag Team Match 
Fuminori Abe, Musashi & Seiki Yoshioka defeated Naruki Doi, Ryo Inoue & Hikaru Sato via Ninten Ichiryu on Inoue (9:51)

Tag Team Match
Takao Omori & Osamu Nishimura defeated Gaora Television Champion Seigo Tachibana & Yuma Aoyagi via Axe Bomber on Tachibana (8:46)

Tag Team Match
Voodoo Murders (Jun Saito & Kono) defeated Kento Miyahara & Ren Ayabe via Pyscho Break on Ayabe (10:14)

Tag Team Match
New Period (Ryuki Honda & Yuma Anzai) defeated Triple Crown Heavyweight Champion Katsuhiko Nakajima & Hokuto Omori via German Suplex on Omori (12:43)

World Tag Team Titles Match
AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Suwama & Hideki Suzuki (c) defeated Kuroshio Tokyo Japan & Shotaro Ashino via Backdrop Hold on Ashino (18:29) (STILL CHAMPIONS!!!!)

Junior Heavyweight Title Match
Rising Hayato defeated Dan Tamura (c) via Sid Vicious (26:49) (NEW CHAMPION!!!!)