BBJPW Opening Battle Results – January 31, 2024

BBJPW Opening Battle Results – January 31, 2024

6 Man Tag Team Match
Luxury Yoshida, Makoto Oishi & Hiroshi Yamato defeated Hiromitsu Kiba, Tatsuya Suzuki & Yasuhiro Higuchi by submission via Modified Indian Death Lock on Higuchi (8:36)

Tag Team Match
Erina Yamanaka & Allen defeated Naru & Marino Saihara via Yatozen on Naru (9:52)

Super Bodyweight Title 9 Man Battle Royal
Masatsugu Kimura defeated Satoru Suzuki, Masahiro Takanashi, Taichi Mizunuma, Antonio Koinoki, Keisuke Ishii, Takashi Enomoto & 6 Man Tag Team Champion Danshoku Dieno via School Boy on Mizunuma (9:08) (NEW CHAMPION!!!!)

Tag Team Match
Seiya Morohashi & Gabai Ji Chan defeated BBW Tag Team Champion Tetsuya Endo & Kuishinbo Kamen via  Gabai ton Bomb on Kamen (10:57)

6 Man Tag Team Match
Brahman Brothers (Shu & Kei) & Shuji Ishikawa defeated 6 Man Tag Team Champions Toru Owashi & Gota Ihashi & Abdullah Kobyashi via Splash Mountain on Ihashi (11:34)

Joshi Tag Team Titles Match
Sanae Takebayashi & Cherry defeated Aja Kong & Hitomi Otake via Fisherman Suplex on Otake (14:10) (NEW CHAMPIONS!!!!)

BBW Openweight Title Match
Yakan Nabe defeated Tomokazu Taniguchi (c) via Argentine Buster (15:45) (STILL CHAMPION!!!!)