BJW Big B Style Night 3 Results – July 5, 2023

BJW Big B Style Night 3 Results – July 5, 2023

Tag Team Match
Ryuji Ito & Yuko Miyamoto defeated Yuichi Taniguchi & Masaki Morihiro via Dragon Kicker on Morihiro (7:35)

6 Man Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion Kaji Tomato, Shigehiro Irie & Kota Sekifuda defeated BJW Tag Team Champion Fuminori Abe, Kazuki Hashimoto & Chicharito Shoki via Red Eye on Shoki (4:49)

6 Man Tag Team Match
World Strong Heavyweight Champion Yuya Aoki, Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani defeated BJW Tag Team Champion Takuya Nomura, Yasufumi Nakanoue & Kazumasa Yoshida via Kesagiri Chop on Yoshida (9:06)

Tag Team Match
Braham Brothers (Shu & Kei) defeated Kankuro Hoshino & Kanjyuro Matsuyama (10:10)

Daimonji So defeated Takuho Kato via Black Rain (12:46)

Daisuke Sekimoto defeated Hiroyuki Suzuki via German Suplex (15:59)

Tag Team Lighttube Match
Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Champions Yuki Ishikawa & Kazumi Kikuta defeated Death Match Heavyweight Champion Abdullah Kobayashi & Daiju Wakamatsu via Lazarus Effect on Wakamatsu (13:17)