BJW My Hometown Yokohama Night 2 Results – January 11, 2024

BJW My Hometown Yokohama Night 2 Results – January 11, 2024

Takuya Nomura defeated Hajime via Udegatame (7:24)

Tag Team Match
Abdullah Kobayashi & Ryuji Ito defeated Kota Sekifuda & Yuichi Taniguchi via Dragon Kicker on Taniguchi (2:31)

Kazuki Hashimoto defeated Zeke Andino via Ankle Hold (6:25)

Daisuke Sekimoto defeated Rekka via Big Bang Catastrophe (12:53)

Tag Team Match
Junior Heavyweight Champion Ender Kara & Jack Bennett defeated Death Match Heavyweight Champion Yuki Ishikawa & Kankuro Hoshino via Gyakuuchi on Hoshino (12:53)

Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match
Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani & Masaki Morihiro defeated World Strong Heavyweight Champion Yuya Aoki, Yasufumi Nakanoue & Kazumi Kikuta (c) via Swing DDT on Kikuta (16:18) (NEW CHAMPIONS!!!)