DDT Road To Judgement Night 1 Results – March 6, 2024

DDT Road To Judgement Night 1 Results – March 6, 2024

Tag Team Match
To-y & Yuni defeated Chris Brookes & Ilusion via Kojima Impact on Ilusion (7:58)

Tag Team Match
6 Man Tag Team Champion & O 40 Champion Makoto Oishi & Shishamo Power defeated 10 Man Tag Team Champion Antonio Honda & Yoshi Tatsu via Shishamo Of Yamada on Honda (9:17)

Kazuki Hirata defeated 6 Man Tag Team Champion Danshoku Dieno by DQ (9:29)

6 Man Tag Team Match
6 Man Tag Team Champion Jun Akiyama, Kazusada Higuchi & Soma Takao defeated Damnation TA (Daisuke Sasaki, Kanon & MJ Paul) via Brain Claw Press on Paul (10:56)

6 Man Tag Team Match
New Period (Ryuki Honda & Yuma Anzai) & Ryo Inoue defeated KO-D Tag Team Champions Burning (Tetsuya Endo & Yuki Iino) & Tomomitsu Matsunaga via Final Vent on Matsunaga (17:51)

6 Man Tag Team Match
The 37Kamina (KO-D Openweight Champion Yuki Ueno, Extreme Champion Shunma Katsumata & Universal Champion Mao) defeated 10 Man Tag Team Champion Takeshi Masada, Hideki Okatani & Harashima by Referee Stoppage via Dojime Sleeper on Harashima (18:31)