Freedoms This Is Our Era Results – March 10, 2024

Freedoms This Is Our Era Results – March 10, 2024

Tag Team Match
F Swag (Junior Heavyweight Champion Jun Masaoka & Gaia Hox) defeated Tiiida & Hakka via 2 Trap on Hakka (9:45)

6 Person Tag Team Match
Unchain (Rina Yamashita & Minoru Fujita) & Takahiro Katori defeated Ventvert Negro, Ventvert Jack & Tetsuya Goto via Hyakkiyagyo on Goto (13:45)

Tag Team Match
Takashi Sasaki & Gentaro defeated Tatsuhito Takaiwa & Mammoth Sasaki via Backdrop Hold on Takaiwa (10:48)

Tag Team Match
Daisuke Masaoka & Yuya Susumu defeated Toru Sugiura & Dragon Libre via Front Crash on Libre (11:48)

Non Title Match
Kengo & Yusaku Ito defeated King Of Freedom Tag Team Champions ERE (Toshiyuki Sakuda & Kyu Mogami) (16:49)

Tag Team Lighttube Match
ERE (Violento Jack & Dobunezumi Fukki) defeated King Of Freedom Champion Masashi Takeda & Jun Kasai via Package Piledriver on Kasai (15:53)