Ganbare Pro Shin Tokorozawa Parco Rooftop Results – September 23, 2023

Ganbare Pro Shin Tokorozawa Parco Rooftop Results – September 23, 2023

Shin Tokorozawa Parco Cup Fatal 6 Way Battle Royal
Shinichiro Tominaga defeated Yoshiko Hasegawa, Riara, Yumehito Imanari, Yuuri & Shota via Moonsault on Shota (15:07)

Tag Team Match
Ken Ohka & Keisuke Ishii defeated Spirit Of Ganbare Tag Team Champion Shuichiro Katsumura & Munetatsu Nakamura via Double Arm Clutch Driver on Nakamura (15:58)