Gatoh Move Choco Pro #362 Results – March 24, 2024

Gatoh Move Choco Pro #362 Results – March 24, 2024

Asia Dream Tag Team Champion Mei Suruga defeated Erii Kanae (10:54)

Tag Team Match
Antonio Honda & Tokiko Kirihara defeated Sayaka & Sayaka Obihiro (11:06)

Tag Team Match 
Super Asia Champion Emi Sakura & Minoru Fujita defeated Miya Yotsuba & Nonoka Seto (15:47)