KPW Iojima O Genki Ni Suru Bai Results – May 19, 2024

KPW Iojima O Genki Ni Suru Bai Results – May 19, 2024

Tag Team Match
Hitamaru Sasaki & Tajiri defeated Mentai Kid & Gabai Ji Chan via Brainbuster on Gabai Ji Chan (12:50)

Kodai Nozaki defeated Batten x Burabura by submission via Sleeper Hold (0:08)

Kodai Nozaki defeated Batten x Burabura via Body Press (5:50)

6 Man Tag Team Match
Naoki Sakurajima, Asosan & Jet Wee defeated AJ Alexander, Minoru Fujita & Genkai via  Magma Splash on Alexander (5:50)