Kuroshio Tokyo Japan Produce Show Night 3 Results – March 19, 2024

Kuroshio Tokyo Japan Produce Show Night 3 Results – March 19, 2024

Tag Team Match
Brahman Brothers (Shu & Kei) defeated Kuroshio Tokyo Japan & Minoru Suzuki via Gotch Style Piledriver on Kuroshio Tokyo Japan (13:11)

Otokosakari defeated Seigo Tachibana (4:21)

Kazunari Murakami defeated Seigo Tachibana by submission via Sleeper Hold (5:28)

An Elementary School Student defeated Seigo Tachibana via School Bag (1:23)

6 Person Tag Team Hardcore Match
Rina Yamashita, Masashi Takeda & Jun Kasai defeated Taketsuka Jiro Kuroshio, Yuko Miyamoto & Momoka Hanazono via Vertical Drop Style Reverse Tiger Driver on Kuroshio (18:51)

AJPW Gaora Television Title Match
Kuroshio Tokyo Japan defeated Seigo Tachibana (c) via Jacket Punch (4:30) (NEW CHAMPION!!!!)

AJPW Gaora Television Title Match
Seigo Tachibana defeated Kuroshio Tokyo Japan (c) via Frankensteiner (9:23) (NEW CHAMPION!!!)