YMZ Wrestling 2nd Time In Osaka Results – February 18, 2024

YMZ Wrestling 2nd Time In Osaka Results – February 18, 2024

Yasu Urano defeated Aran Sano (9:49)

Cherry vs. Momoka Hanazono ends in a Double Count Out (6:35)

3 On 1 Handicap Match
The Bodyguard defeated Matsuzawa-san, Takato Nakano & Tsubasa Kuragaki (10:44)

Tag Team Match
Makoto & Veny defeated Kakeru Sekiguchi & Yuu (13:33)

6 Person Tag Team Match
Hikaru Sato, Kaori Yoneyama & Miyuki Takase vs. Minoru Fujita, Nanashi & Rina Yamashita ends in a No Contest (17:28)