Ice Ribbon New Ice Ribbon #1325 Results – January 20, 2024

Ice Ribbon New Ice Ribbon #1325 Results – January 20, 2024

Yappy defeated Saran via Gory Special (6:10)

Tag Team Match
IcexInfinity Champion Ibuki Hoshi & Misa Kagura defeated Totoro Satsuki & Sumika Yanagawa via Kame san No Marumekomi on Satsuki (11:46)

Tag Team Match
Yoshiko Hasegawa & Tsukina Umino defeated Nanae Furukawa & Yuuri by submission via STF on Furukawa (13:07)

6 Woman Tag Team Match
International Ribbon Tag Team Champions Kyuri & Mifu Ashida & Arisa Shinose defeated Kaho Matsushita, Asuka Fujitaki & Hamuko Hoshi via Blockbuster on Fujitaki (26:40)