BJW In Ueno Park Night 4 Part 3 Results – March 6, 2024

BJW In Ueno Park Night 4 Part 3 Results – March 6, 2024

Daisuke Sekimoto defeated Kazuki Hashimoto via Argentine Backbreaker (8:38)

Non Title Triple Threat Match
Death Match Heavyweight Champion Yuki Ishikawa defeated Kazumi Kikuta & Kankuro Hoshino via Double Backslide on Kikuta & Hoshino (5:47)

Scramble Bunkhouse Match
Ryuji Ito defeated Masaya Takahashi via Pinfall (8:20)

6 Man Tag Team Match
Kota Sekifuda, Rekka & Sky defeated World Strong Heavyweight Champion Yuya Aoki, Tempesta & Kosuke Sato via Rekka Daizanto on Sato (12:33)

Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Titles Match
Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani & Masaki Morihiro (c) defeated Abdullah Kobayashi, Takuya Nomura & Kazumasa Yoshida via Brainbuster on Yoshida (7:41) (STILL CHAMPIONS!!!!)

Non Title Match
Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Champions Daichi Hashimoto, Hideyoshi Kamitani & Masaki Morihiro defeated Abdullah Kobayashi, Takuya Nomura & Kazumasa Yoshida via Swing DDT on Yoshida (8:46)