Hana Kimura Memorial Show Results – May 23, 2024

Hana Kimura Memorial Show Results – May 23, 2024

Rina defeated Yuna via Hydrangea (9:49)

11 Person Battle Royal
Sakura Hirota defeated Cherry, Tsukasa Fujimoto, Yumiko Hotta, Shotaro Ashino, Seigo Tachibana, Fuminori Abe, Lingerie Muto, Hanako Nakamori, Banana Senga & Tsutomu Oosugi via Furafuradon on Cherry (16:23)

6 Person Tag Team Lucha Rules Match
Jinsei Shinzaki, Ram Kaichow & Aja Kong defeated Super Delfin, Menso-re Oyaji & Shisaou via Diving Back Elbow Drop on Menso-re (11:43)

Mixed Tag Team Hardcore Match
Yuko Miyamoto & Dash Chisako defeated Ryo Mizunami & Masato Tanaka via Moonsault on Mizunami (15:48)

Triple Threat 6 Woman Tag Team Match
Chihiro Hashimoto, Miyuki Takase & Mika Iwata defeated Kaori Yoneyama, Mio Momono & Sareee & God’s Eye (Konami & Syuri) & Saori Anou via Raion on Yoneyama (10:38)

Utami Hayashishita defeated Veny via Hijack Bomb (16:31) (Recommend)