YMZ Wrestling Tadaima Nagoya Results – March 2, 2024

YMZ Wrestling Tadaima Nagoya Results – March 2, 2024

Yuu defeated Yuko Sakurai (8:57)

Kakeru Sekiguchi vs. Ryo Mizunami ends in a Time Limit Draw (10:00)

3 On 2 Handicap Match
Momoka Hanazono & Saki defeated Hikaru Sato, Kaori Yoneyama & Matsuzawa-san (0:09)

3 On 2 Handicap Match
Momoka Hanazono & Saki defeated Hikaru Sato, Kaori Yoneyama & Matsuzawa-san (0:05)

3 On 2 Handicap Match
Hikaru Sato, Kaori Yoneyama & Matsuzawa-san defeated Momoka Hanazono & Saki (0:07)

3 On 2 Handicap Match
Momoka Hanazono & Saki defeated Hikaru Sato, Kaori Yoneyama & Matsuzawa-san (12:37)