AJPW Dream Power Series Night 2 Results – March 10, 2024

AJPW Dream Power Series Night 2 Results – March 10, 2024

Tag Team Match
Dan Tamura & Musashi defeated Junior Heavyweight Champion Rising Hayato & Mazada via Diving Body Press on Mazada (18:58)

Yuma Aoyagi defeated Fuma via The Fool (7:48)

Tag Team Match
Hokuto Omori & Ryoji Sai defeated Ryo Inoue & Yutaka Yoshie via Yokogawa Tekkyo on Inoue (11:48)

Tag Team Match
Voodoo Murders (Jun Saito & Toshizo) defeated Kento Miyahara & Ren Ayabe via Pyscho Break on Ayabe (16:14)

6 Man Tag Team Match
Evolution (World Tag Team Champions AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Suwama & Hideki Suzuki & Hikaru Sato) defeated Gaora Television Champion Seigo Tachibana, Shotaro Ashino & Kuroshio Tokyo Japan by submission via Manriki Sleeper on Tachibana (11:51)

Tag Team Match
New Period (Ryuki Honda & Yuma Anzai) defeated Triple Crown Heavyweight Champion Katsuhiko Nakajima & Hartley Jackson via German Suplex on Jackson (18:46)