AJPW Excite Series Night 4 Results – February 25, 2024

AJPW Excite Series Night 4 Results – February 25, 2024

Non Title Match
Triple Crown Heavyweight Champion Katsuhiko Nakajima defeated Ren Ayabe via Northern Light Bomb (12:18)

Triple Threat Match
Takao Omori defeated Toshizo & Kazuaki Mihara via DQ (6:09)

Tag Team Match
Shotaro Ashino & Hokuto Omori defeated Gaora Television Champion Seigo Tachibana & Kuroshio Tokyo Japan via T Bone Suplex on Kuroshio (9:38)

Tag Team Match
Voodoo Murders (Jun Saito & Kono) vs. Ryuki Honda & Yuma Anzai ends in a Double Count Out (5:40)

Tag Team Match
Voodoo Murders (Jun Saito & Kono) vs. Ryuki Honda & Yuma Anzai ends in a Double Count Out (3:30)

8 Man Tag Team Match
Rising Hayato, Hikaru Sato, Seiki Yoshioka & Fuminori Abe defeated Junior Heavyweight Champion Dan Tamura, Ryo Inoue, Naruki Doi & Brother Yasshi via Overdose on Tamura (15:17)

World Tag Team Titles Match
AJPW TV 6 Man Tag Team Champion Suwama & Hideki Suzuki defeated Kento Miyahara & Yuma Aoyagi via Backdrop Hold on Aoyagi (25:27) (NEW CHAMPIONS!!!) (Recommend)