BJW In Ueno Park Night 3 Part 2 Results – February 22, 2024

BJW In Ueno Park Night 3 Part 2 Results – February 22, 2024

Kankuro Hoshino defeated Masaya Takahashi via Kankuro Cutter (0:05)

Masaya Takahashi defeated Kankuro Hoshino via Musa Cutter (0:06)

Masaya Takahashi defeated Kankuro Hoshino via School Boy (1:11)

Tag Team Match
Takuya Nomura & Tomei Ningen #1 defeated Kota Sekifuda & Tomei Ningen #2 via German Suplex on Sekifuda (12:42)

Tag Team Match
Yasufumi Nakanoue & Kazuki Hashimoto defeated Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Champion Daichi Hashimoto & Kazumi Kikuta via Diving Elbow Drop on Kikuta (12:00)

6 Man Tag Team Elimination Match
World Strong Heavyweight Champion Yuya Aoki, Death Match Heavyweight Champion Yuki Ishikawa & Kazumasa Yoshida vs. Abdullah Kobayashi, Ryuji Ito & Daisuke Sekimoto ends in a Double Count Out (0:52)

6 Man Tag Team Elimination Match
Abdullah Kobayashi, Ryuji Ito & Daisuke Sekimoto defeated World Strong Heavyweight Champion Yuya Aoki, Death Match Heavyweight Champion Yuki Ishikawa & Kazumasa Yoshida via Lariat on Yoshida (10:13)