Gatoh Move Choco Pro #358 Results – February 23, 2024

Gatoh Move Choco Pro #358 Results – February 23, 2024

Masahiro Takanashi defeated Hajime (10:23)

Non Title Match
Super Asia Champion Emi Sakura defeated Sayaka (10:45)

6 Person Tag Team Match
Yoneyamakao Lee, Sayaka Obihiro & Tokiko Kirihara defeated Asia Dream Tag Team Champions Best Bros (Baliyan Akki & Mei Suruga) & Hoshitango (14:25)