Zero1 Noto Peninsula Earthquake Charity Pro Wrestling Results – March 31, 2024

Zero1 Noto Peninsula Earthquake Charity Pro Wrestling Results – March 31, 2024

Tag Team Match
Shoki Kitamura & Tsugataka Sato defeated Naoshi Sano & Hiroki Sakai via Made In Yasukuni on Sakai (11:07)

Junya Matsunaga defeated Yoshikazu Yokoyama via B Sting (11:07)

Hide Kubota defeated Takumi Baba via Ground Cobra (9:25)

8 Man Tag Team Match
Real Zero1 (Masato Tanaka, Takuya Sugawara, Yasu Kubota & Satsuki Nagao) defeated Team Noah (Go Shiozaki, Mohammad Yone, Atsushi Kotoge & Hi69) via Impact Flash on Yone (17:14)

World Heavyweight Title Match
Akitoshi Saito defeated Chris Vice (c) via Death Brand (14:36) (NEW CHAMPION!!!)