Ganbare Pro Joshi Ganjo Winning Shot Results – January 16, 2024

Ganbare Pro Joshi Ganjo Winning Shot Results – January 16, 2024

Tag Team Match
Kaho Kobayashi & Itsuki Aoki defeated Alex Lee & Riara by submission via Chicken Wing Face Lock on Riara (13:14)

Tag Team Match
Ibuki Hoshi & Kaho Matsushita defeated Arisa Shinose & Tsukina Umino via Modified Blockbuster on Shinose (14:36)

Saki defeated Banny Oikawa via Kentucky Bomb (13:48)

Tag Team Match
Yoshiko Hasegawa & Yuu defeated Sumire Natsu & Yuuri via Diving Double Knee Attack on Yuuri (18:05)