Gatoh Move Choco Pro #350 Results – January 2, 2024

Gatoh Move Choco Pro #350 Results – January 2, 2024

Tag Team Match
Masahiro Takanashi & Choun Shiryu defeated Gaia Hox & Rekka

Kuishinbo Kamen defeated Tokiko Kirihara

6 Person Tag Team Match
Asia Dream Tag Team Champions Best Bros (Baliyan Akki & Mei Suruga) & Super Asia Champion Emi Sakura defeated Emi Sakura W, Kaori Yoneyama & Hagane Shinno