Tenryu Project Ryukon Cup Night 3 Results – November 19, 2023

Tenryu Project Ryukon Cup Night 3 Results – November 19, 2023

Kazumasa Yoshida defeated Kenichiro Arai via Backslide (7:30)

Tag Team Match
International Junior Heavyweight Tag Team Champion & International Junior Heavyweight Tag Team Champion Yuya Susumu & Naoki Tanizaki defeated Takahiro Katori & Kouki Iwasaki (14:28)

6 Man Tag Team Match
Kohei Sato, Yoshiaki Fujiwara & Sushi defeated Kengo Mashimo, Mizuki Watase & Shiro Koshinaka via Wakigatame on Watase (12:34)

6 Man Tag Team Titles 2 Out Of 3 Falls Match
The Hashimotos (Daichi & Kazuki) & Hideyoshi Kamitani defeated Yusuke Kodama, Masayuki Kono & Kumaarashi (c) via Backdrop on Kono (21:42) (2-1) (NEW CHAMPIONS!!!!)

United National Tag Team Titles Match
Hideki Suzuki & Hikaru Sato defeated Evolution (Dan Tamura & Suwama) (c) (24:59) (NEW CHAMPIONS!!!!)

Finals Of The 2023 Ryukon Cup 
Kengo defeated International Junior Heavyweight Tag Team Champion Keita Yano via Frog Splash (27:51)