BJW Let’s Plant Trees To Increase Resources Results – November 23, 2023

BJW Let’s Plant Trees To Increase Resources Results – November 23, 2023

Yuichi Taniguchi defeated Kankuro Hoshino via School Boy (9:37)

Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Champion Yasufumi Nakanoue defeated Tempesta via Diving Elbow Drop (9:26)

Tag Team Match
Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Champion Kazumi Kikuta & Ryuji Ito defeated Daisuke Sekimoto & Kazumasa Yoshida via Dragon Kicker on Yoshida (11:51)

Tag Team Match
Yokohama Shopping Street 6 Man Tag Team Champion & World Strong Heavyweight Champion Yuya Aoki & Ryuji Ito defeated BJW Tag Team Champion Takuya Nomura & Kazuki Hashimoto via Kesagiri Chop on Hashimoto (12:23)

Tag Team Match
Abdullah Kobayashi & Casanova Valentine defeated Daichi Hashimoto & Hideyoshi Kamitani via Lariat on Kamitani (10:49)

Tag Team Match
Project Havoc (Ender Kara & Leyton Buzzard) defeated Junior Heavyweight Champion Kaji Tomato & Kota Sekifuda via Bloody Sunday on Sekifuda (15:44)