DDT Dramatic Dream Tour Night 3 Results – April 29, 2024

DDT Dramatic Dream Tour Night 3 Results – April 29, 2024

Tag Team Match
Sanshiro Takagi & Danshoku Dieno defeated Akito & Kazuki Hirata via Gaydo Clutch on Hirata (0:04)

Tag Team Match
Sanshiro Takagi & Danshoku Dieno defeated Akito & Kazuki Hirata via School Boy on Hirata (7:56)

Tag Team Match
Tomoya & To-y defeated Makoto Oishi & Yoshi Tatsu via Kojima Impact on Oishi (10:02)

Tag Team Match
6 Man Tag Team Champions Damnation TA (Daisuke Sasaki & Kanon) defeated Noriyuki Yoshida & Rukiya via Michinkou Driver II on Rukiya (8:47)

Tag Team Match
Jun Akiyama & Tomomitsu Matsunaga defeated Chris Brookes & Kazuma Sumi by submission via Boston Crab on Sumi (9:40)

Non Title Match
KO-D Openweight Champion Yuki Ueno defeated Keigo Nakamura via Senko Dokuga (13:46)

6 Man Tag Team Match
Harashima, Kazusada Higuchi & Yukio Naya defeated Burning (KO-D Tag Team Champions Tetsuya Endo & Yuki Iino & Yuya Koroku) via Claw Slam on Koroku (12:09)

Champion vs. Champion Are You Happy Match
Universal Champion Mao defeated Extreme Champion Shunma Katsumata via Katsumata was Not Happy (19:44)