Ganbare Pro Ganjo Minel Vaton Saga Results – September 17, 2023

Ganbare Pro Ganjo Minel Vaton Saga Results – September 17, 2023

Alex Lee defeated Echika Miyabi via Vinco Plex (8:26)

Tag Team Match
Miyako Matsumoto & Kaho Kobayashi defeated Sumire Natsu & Riara via Fisherman Suplex on Riara (15:01)

Ice Ribbon Offer Match
Ibuki Hoshi defeated Arisa Shinose via Diving Body Press (7:48)

Tag Team Match
The Inabas (Tomoka & Azusa) defeated Miyuki Takase & Yoshiko Hasegawa via Inaba Otoshi on Hasegawa (17:00)

Haruka Umesaki defeated Yuuri via German Suplex (15:54)