Ganbare Pro Wrestle Sekigahara II Results – July 9, 2023

Ganbare Pro Wrestle Sekigahara II Results – July 9, 2023

Masahiro Takanashi defeated Munetatsu Nakamura via Hangover (8:38)

Tag Team Match
Takumi Iroha & Mio Momono defeated Yuuri & Tomoka Inaba via Running 3 on Yuuri (16:43)

Unagi Sayaka defeated Riara via Sliding U (6:08)

Miyuki Takase defeated Yoshiko Hasegawa via Diving Guillotine Drop (11:24)

6 Man Tag Team Match
Keisuke Ishii, Shigehiro Irie & Soma Takao defeated Akito, Shota & Shinichiro Tominaga via Kneel Kick on Shota (10:30)

Spirit Of Ganbare Tag Team Titles #1 Contenders Fatal 4 Way Elimination Match
Hartley Jackson & Harukaze defeated Ken Ohka & Kuma Arashi, Minoru Fujita & Daiki Shimomura & Tsuyoshi Okada & Yuki Kanzaki via Fire Spear on Ohka (14:57)

El Lindaman defeated Yumehito Imanari via German Suplex (16:33)

Spirit Of Ganbare Tag Team Titles Match
Ground Absolute (Shuichiro Katsumura & Takuya Wada) defeated Hentai Punch Drunkers (Hikaru Sato & Tyson Maeguchi) (c) by submission via Triple 3 Lock on Maeguchi (19:43) (NEW CHAMPIONS!!!!!)

Spirit Of Ganbare Openweight Title Match
Isami Kodaka defeated Mizuki Watase (c) via Isamiashi Zan (17:30) (NEW CHAMPION!!!!!)

Order Of Eliminations

Tsuyoshi Okada & Yuki Kanzaki by Hartley Jackson & Harukaze via Piledriver (10:54)

Minoru Fujita & Daiki Shimomura by Count Out (12:25)

Ken Ohka & Kuma Arashi by Hartley Jackson & Harukaze via Fire Spear (14:57)