MPW Dojo Pro Wrestling Results – January 27, 2024

MPW Dojo Pro Wrestling Results – January 27, 2024

Fatal 4 Way Elimination Match
Musashi (Ringo Yamaya) defeated Daichi Sasaki (Taro Nohashi), Musashi (Ayumu Gunji) & 22 Year Old Daichi Sasaki (OSO11) via Over The Top Rope on Nohashi (25:00)