Toru Owashi Anniversary Show Results – February 29, 2024

Toru Owashi Anniversary Show Results – February 29, 2024

Tag Team Match
Shunma Katsumata & Yuna Manase defeated Choun Shiryu & Cherry via Totonoe Splash on Shiryu (8:20)

Tag Team Match
Tetsuya Endo & Nabeyakan defeated Abdullah Kobayashi & Gota Ihashi via Burning Star Press on Ihashi (7:28)

10 Man Tag Team Match
Tsutomu Oosugi, Banana Senga, Antonio Honda, Kazuki Hirata & Jun Saito defeated Guerrera Jr, Okamasamune, Gary Urano, Okammoth Sasaki & Okamakoto via Double Chokeslam on Okamasamune & Okamakoto (7:03)

Triple Threat Tag Team Match
CDK (Chris Brookes & Masahiro Takanashi) defeated Takuya Sugawara & Shogo Jet Takagi & Genki Horiguchi & Kenichiro Arai (10:21)

Tag Team Match
Brahman Brothers (Shu & Kei) vs. Yuma Aoyagi & Aja Kong ends in a Double Count Out

Tag Team Match
Yuma Aoyagi & Aja Kong defeated Brahman Brothers (Shu & Kei) via Uraken on Kei (7:42)

8 Man Tag Team Match
Dragon Kid, Susumu Mochizuki, Yasushi Kanda & Naruki Doi defeated Toru Owashi, Brother Yasshi, Shachihoko Machine 2 & Pescatore Yagi via Jumbo Pin on Owashi (16:07)