DDT Sweet Dreams Night 5 Results – January 28, 2024

DDT Sweet Dreams Night 5 Results – January 28, 2024

10 Man Tag Team Match
10 Man Tag Team Champions Schadenfreude International (Antonio Honda & Takeshi Masada), Harashima, Tomoya & Kazuma Sumi defeated Sanshiro Takagi, Toru Owashi, Akito, Shinichiro Kawamatsu & Yuni via School Boy on Yuni (7:07)

6 Man Tag Team Match
KO-D Tag Team Champions Damnation TA (Daisuke Sasaki & Kanon) & Bryan Keith defeated Burning (Tetsuya Endo & Yuki Iino) & Rukiya via Freedom Call on Rukiya (8:39)

Yukio Sakaguchi defeated Hideki Okatani via God’s Right Knee (5:42)

Tag Team Match
Universal Champion Mao & Taka Michinoku defeated CDK (10 Man Tag Team Champion Masahiro Takanashi & Chris Brookes) via Cannonball 450 Splash on Takanashi (8:45)

Extreme Title Toy Kojima Challenge Match
Shunma Katsumata defeated Kazuki Hirata (c) via Rollup (8:33) (Kojima completed the ball in cup challenge) (NEW CHAMPION!!!!)

6 Man Tag Team Titles Match
DOA (O 40 Champion Makoto Oishi, Jun Akiyama & Danshoku Dieno) (c) defeated Hikaru Sato, Kazusada Higuchi & Ryo Kawamura via Jikiden Tornado Clutch on Kawamura (8:20)

Konosuke Takeshita defeated Naruki Doi via Wagamama (10:58)

KO-D Openweight Title Match
Yuki Ueno (c) defeated Yukio Naya via Twister (23:35) (STILL CHAMPION!!!!)